Dashboard
Trí Việt Ra Đề
Phần mềm Quản Lý Ngân Hàng Đề Thi hỗ trợ giáo viên trong công tác ra đề thi để kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh. Phần mềm hỗ trợ tạo, quản lý ngân hàng câu hỏi, khung kiến thức và trộn đề thi theo đúng mẫu của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Chi tiết