Dashboard
Intest
Hệ thống quản lý ngân hàng đề tập trung trực tuyến, toàn ngành giáo dục có thể tham gia xây dựng, khai thác sử dụng tài nguyên câu hỏi từ hệ thống một cách dễ dàng. Chức năng phân quyền linh hoạt, mềm dẻo theo từng chức năng đơn vị. Hệ thống quản lý câu hỏi khoa học và tạo câu hỏi đơn giản, linh hoạt.
Chi tiết