Tiếng Việt
Hệ thống phần mềm quản lý di sản văn hóa
Hệ thống phần mềm quản lý di sản văn hóa
Phần mềm hỗ trợ quản lý, khai thác dữ liệu di sản, tạo lập và quản lý hồ sơ di sản văn hóa, quản lý hoạt động văn hóa
Hệ thống phần mềm quản lý di sản văn hóa

Một số tính năng của phần mềm

Quản lý di sản vật thể, phi vật thể.

Tham quan 3D

Bản đồ khoanh vùng

Báo cáo thống kê

Đối tượng sử dụng phần mềm

Hỗ trợ quản lý, khai thác dữ liệu di sản, tạo lập và quản lý hồ sơ di sản văn hóa, quản lý hoạt động văn hóa (phục vụ có hiệu quả công tác nghiên cứu, kiểm kê, xếp hạng, tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị giáo dục về lịch sử văn hóa trên địa bàn và các hoạt động văn hóa). Đây là phần mềm dành cho: Bộ/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị trực thuộc Bộ/Sở Văn hóa thông tin du lịch.

 

Lợi ích của phần mềm

- Hệ thống đảm bảo khả năng lưu trữ, quản lý toàn bộ dữ liệu văn hóa, du lịch một cách logic, khoa học và dễ dàng sử dụng;

- Là một giải pháp quản lý tổng thể, đồng bộ cơ sở dữ liệu tài nguyên văn hóa du lịch trên quy mô toàn quốc

- Có nguồn cơ sở dữ liệu được công bố một cách chính thống, đầy đủ phục vụ nhu cầu khai thác thông tin của các đơn vị, cá nhân;

- Quảng bá thông tin về văn hóa, du lịch của địa phương ra bên ngoài;

- Có thể tham quan di tích một cách trực quan nhất thông qua hình ảnh 3D được xây dựng trên công nghệ virtual tour

- Người dùng có tìm kiếm các thông tin liên quan đến khu di tích lịch sử một cách nhanh chóng và chính xác;

- Giúp các cấp quản lý nhanh chóng nắm bắt được các dữ liệu về văn hóa du lịch hỗ trợ quá trình đưa ra các chính sách, chiến lược phát triển du lịch của địa phương.