Tiếng Việt
Lĩnh vực hoạt động
  • Công nghệ giáo dục là lĩnh vực được quan tâm chú trọng đầu tư nhất với mục tiêu đưa Hương Việt Group trở thành tổ hợp công nghệ giáo dục hàng đầu Việt Nam vào năm 2022.
  • Lĩnh vực Chính phủ điện tử đang được Hương Việt Group đẩy mạnh phát triển nhằm góp phần hiện đại hóa các quy trình, tổ chức nghiệp vụ mà các cơ quan hành chính thực hiện.
  • Sản xuất nội dung E.Learning là lĩnh vực trọng tâm của Hương Việt trong thời gian sắp tới với mục tiêu mang đến nội dung bài giảng E.Learning chuyên nghiệp.