Tiếng Việt
Phần mềm đánh giá chất lượng
Phần mềm đánh giá chất lượng
Hỗ trợ đắc lực trong công tác tự đánh giá thực trạng của các cơ sở giáo dục. Hỗ trợ các cơ quan quản lý như sở, phòng dễ dàng tổng hợp kết quả tự đánh giá và tiến hành công tác đánh giá ngoài
Phần mềm đánh giá chất lượng

Một số tính năng của phần mềm

 

 

 

 

Tổ chức 3 cấp

Quản lý đầy đủ thông tin

Thành lập hội đồng tự đánh giá

Đối tượng sử dụng phần mềm

Hỗ trợ đánh giá kiểm định chất lượng trường học theo Thông tư 17,18,19/2018/TT-BGDDT. Phần mềm thường được dành cho: các trường học cấp THPT, THCS, Tiểu học, Mầm non / Phòng giáo dục/ Sở giáo dục.

Lợi ích của phần mềm