Tiếng Việt
Phần mềm quản lý dự án đầu tư
Phần mềm quản lý dự án đầu tư
Quản lý dự án đầu tư công theo các quy mô và phạm vi khác nhau
Phần mềm quản lý dự án đầu tư

Một số tính năng của phần mềm

Dự án đầu tư

Quản lý các danh sách, hạng mục đầu tư

Biểu mẫu

Tổng hợp báo cáo các dự án theo biểu mẫu

Báo cáo tiến độ

Xem báo cáo tình hình hoạt động theo từng tháng/quý/năm hoặc theo từng giai đoạn của dự án.

 

Đối tượng sử dụng phần mềm

Phần mềm quản lý dự án đầu tư công theo các quy mô và phạm vi khác nhau, dành cho Sở Kế hoạch Đầu tư; Các ban quản lý dự án; hay Sở Tài chính, Phòng tài chính.

 

Lợi ích của phần mềm

Cấp quản lý (Cấp địa phương đến cấp Sở)

  • Xem tổng hợp báo cáo thống kê nhanh chóng, dễ dàng ở tại thời gian thực.
  • Hệ thống tự động tổng hợp báo cáo từ các cấp theo công thức, không phải tổng hợp bằng tay
  • Báo cáo đảm bảo tính thống nhất, không bị sai sót trong quá trình tổng hợp
  • Xem chi tiết thông tin toàn ngành trong một hệ thống.

Cán bộ chuyên môn (Cấp địa phương đến cấp Sở)

  • Hỗ trợ đầy đủ nghiệp vụ quản lý được xử lý trên môi trường internet
  • Hỗ trợ tất cả các loại báo cáo cần thiết không lo gửi thiếu báo cáo hằng năm
  • Dễ dàng nhập báo cáo theo mẫu quy đinh sẵn
  • Tổng hợp gửi báo cáo nhanh chóng, dễ dàng