Tiếng Việt
Phần mềm quản lý lưu trữ cơ quan
Phần mềm quản lý lưu trữ cơ quan
Phần mềm hỗ trợ tạo lập và quản lý, theo dõi, toàn bộ vòng đời hồ sơ tài liệu điện tử, từ lúc khởi tạo, kiểm duyệt, sử dụng cho tới lúc lưu trữ hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan.
Phần mềm quản lý lưu trữ cơ quan

Một số tính năng của phần mềm

Quản lý kho lưu trữ

Quản lý hồ sơ lưu trữ

Chứng thực tài liệu

Báo cáo
 

Đối tượng sử dụng phần mềm

Hỗ trợ tạo lập và quản lý, theo dõi, toàn bộ vòng đời hồ sơ tài liệu điện tử, từ lúc khởi tạo, kiểm duyệt, sử dụng cho tới lúc lưu trữ hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật Nhà nước trong việc lưu trữ hồ sơ tài liệu điện tử. Đây là phần mềm dành cho: Bộ/Ban/Ngành/ Sở; Đơn vị trực thuộc cấp Tỉnh; Đơn vị trực thuộc cấp Quận/ Huyện; Đơn vị trực thuộc cấp Xã/ Phường/ Thị trấn; Đơn vị tổ chức khác.

Lợi ích của phần mềm

- Tiết kiệm chi phí, nhân lực, không gian lưu trữ bảo quản tài liệu. Quản lý, tìm kiếm, truy xuất dữ liệu không giới hạn thời gian, không gian, địa điểm.

- Quản lý thông tin hiệu quả, chính xác, toàn bộ thông tin, hoạt động được lưu trữ rõ ràng. Dữ liệu được quản lý tập trung theo từng ngành, từng lĩnh vực.

- Khả năng kết nối, tính tương thích và bền vững để hình thành lên các trung tâm dữ liệu lớn.

- Hoàn thành được yêu cầu nhiệm vụ xây dựng kho lưu trữ số đáp ứng được các mục tiêu của Quyết định số 458/QĐ-TTg (03/04/2020).

- Mở ra xu hướng sử dụng dữ liệu số hiệu quả, có thể lập lên các chính sách khai thác tài liệu số như quản lý truy cập và thu phí